India - Thanjavur

1 photo
shallow focus photography of brown and white lizard
shallow focus photography of brown and white lizard