Eucalyptus

3 photos
green-leafed plant
white printer paper on green plant
green-leafed plant
white printer paper on green plant