Sunset above power plant photo by Viktor Kiryanov (@vki) on Unsplash