Atlanta Chinese Lantern Festival photo by David Wilson (@mratlanta2kx) on Unsplash