Midnight Craving photo by Nilesh Swami (@nilswami67) on Unsplash