Happy Birthday! photo by Sergei Solovev (@snight) on Unsplash