Various vegetables in Srilanka photo by Alexandr Podvalny (@freestockpro) on Unsplash