National Library of Latvia photo by Vlad Shapochnikov (@vladshap) on Unsplash