Light Totem photo by Shane McKnight (@mcknight_shane) on Unsplash