Watch photo by Aniket Akshay (@aniketakshay) on Unsplash