Reflection photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash