Christmas tree photo by Caroline Hernandez (@carolinehdz) on Unsplash