Green forest carpet photo by Dimitri Yakymuk (@ydmytro) on Unsplash