Dark plane in bright skies photo by Izzy Gerosa (@izzygerosa) on Unsplash