Grainy piano keyboard photo by Viktor Mogilat (@viktor_m) on Unsplash