Keyboard photo by Anas Alshanti (@otenteko) on Unsplash