Bed + Snake Plant photo by Mark Solarski (@marksolarski) on Unsplash