Phước điền tự chùa hang, vĩnh tây 1, núi sam, châu đốc, an giang, việt nam

Browse premium images on iStock | 20% off at iStock

Make something awesome