Osmania University photo by Uppula Shrinivas (@shrinivasuppula) on Unsplash