Alone, sadness, bosphoru and black and white HD photo by Muhammed Husrev Ayten (@husrevayten) on Unsplash