Eyes on the Cross photo by Colin Zenobia (@colinzenobia) on Unsplash