Festival season photo by vishnu kaparthi (@murthyk) on Unsplash