Flag of Turkey photo by Dmitry Taranets (@themefire) on Unsplash