Drake Bay Kayak photo by Filip Mroz (@mroz) on Unsplash