Home for Diwali photo by Sanah Suvarna (@sanahsuvarna) on Unsplash