Lost in the court. photo by Eduardo Kostko (@eduardokostko) on Unsplash