Empty soul photo by Natalia Cornejo (@natscornejo) on Unsplash