Trendy Restaurant Table photo by Nanda Green (@nandagreen) on Unsplash