Golden Pine Needles photo by Ricky Rew (@rickyrew) on Unsplash