Lake chilling photo by Stoil Lazarov (@siso) on Unsplash