Coffee world photo by Om Prakash Sethia (@om_07) on Unsplash