Fresh in brown photo by Sanjana Shankar (@sanjshankar04) on Unsplash