Empty City photo by Benedikt Jaletzke (@benej98g) on Unsplash