Pandhapur Vithoba Nagri photo by Akshay Raj Chovhan (@rajchovhan) on Unsplash