What you gonna do? photo by yemi scott (@yemiscott) on Unsplash