Left for Dead photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash