A Symmetrical Poem photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash