Shiny moon over night sky photo by sydney Rae (@srz) on Unsplash