Tip of the Antarctic continent photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash