three white disc on brown surface
three white disc on brown surface