Shibuya Crossing photo by Alex Knight (@agkdesign) on Unsplash