Shrine photo by Momota Sasaki (@momota) on Unsplash