Changing tone.. photo by Dev Dodia (@devdxb) on Unsplash