Anemone photo by Noz Urbina (@nozurbina) on Unsplash