Lonely desert photo by Emma Van Sant (@emma) on Unsplash