Orange bug on stones photo by Andrew Cherkashin (@cherkashin) on Unsplash