Beauty of midnight Prague photo by Rastislav Nemec (@rnemec) on Unsplash