Hike to Freedom photo by Natt Donaldson (@nattd) on Unsplash