The Score photo by Mayowa Koleosho (@el9th) on Unsplash