The Twirl photo by Mayowa Koleosho (@el9th) on Unsplash